לוחות מודעות לוחות מודעות

Bugs

Liferay 7 CE Tomcat Bundle And LDAP

מתג
Liferay 7 CE Tomcat Bundle And LDAP
תשובה
14:26 27/05/16
Hi.
I'm trying to run Liferay 7 CE connectiong to postgres 9.3 and ldap as authentication mechanism.
I have a self signed certificate which is properly installed in the JVM (Java Orcale 1.8.0_91), but when I try to connect to ldap I got the following stack trace:

javax.naming.CommunicationException: devdport01:2636 [Root exception is java.lang.ClassNotFoundException: javax.net.ssl.SSLSocketFactory]
    at com.sun.jndi.ldap.Connection.<init>(Connection.java:226)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapClient.<init>(LdapClient.java:137)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapClient.getInstance(LdapClient.java:1614)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapCtx.connect(LdapCtx.java:2746)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapCtx.<init>(LdapCtx.java:319)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory.getUsingURL(LdapCtxFactory.java:192)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory.getUsingURLs(LdapCtxFactory.java:210)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory.getLdapCtxInstance(LdapCtxFactory.java:153)
    at com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory.getInitialContext(LdapCtxFactory.java:83)
    at javax.naming.spi.NamingManager.getInitialContext(NamingManager.java:684)
    at javax.naming.InitialContext.getDefaultInitCtx(InitialContext.java:313)
    at javax.naming.InitialContext.init(InitialContext.java:244)
    at javax.naming.ldap.InitialLdapContext.<init>(InitialLdapContext.java:154)
    at com.liferay.portal.security.ldap.internal.DefaultPortalLDAP.getContext(DefaultPortalLDAP.java:147)
    at com.liferay.portal.security.ldap.PortalLDAPUtil.getContext(PortalLDAPUtil.java:45)
    at org.apache.jsp.com_liferay_portal_settings_web.test_005fldap_005fconnection_jsp._jspService(test_005fldap_005fconnection_jsp:279)
    at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:111)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:411)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:473)
    at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:377)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.JspServlet.service(JspServlet.java:376)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.JspServlet.service(JspServlet.java:387)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.context.helper.internal.ServletContextHelperRegistrationImpl$JspServletWrapper.service(ServletContextHelperRegistrationImpl.java:492)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:50)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.context.helper.internal.ServletContextHelperRegistrationImpl$RestrictPortletServletRequestFilter.doFilter(ServletContextHelperRegistrationImpl.java:527)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.FilterRegistration.doFilter(FilterRegistration.java:121)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:45)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:71)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:103)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
    at com.liferay.portal.settings.authentication.ldap.web.internal.portlet.action.BasePortalSettingsMVCRenderCommand.render(BasePortalSettingsMVCRenderCommand.java:52)
    at com.liferay.portal.kernel.portlet.bridges.mvc.MVCPortlet.render(MVCPortlet.java:279)
    at com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
    at com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:57)
    at com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
    at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:105)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.context.helper.internal.ServletContextHelperRegistrationImpl$PortletServletWrapper.service(ServletContextHelperRegistrationImpl.java:507)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.EndpointRegistration.service(EndpointRegistration.java:153)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:50)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.context.helper.internal.ServletContextHelperRegistrationImpl$RestrictPortletServletRequestFilter.doFilter(ServletContextHelperRegistrationImpl.java:527)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.registration.FilterRegistration.doFilter(FilterRegistration.java:121)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:45)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.ResponseStateHandler.processRequest(ResponseStateHandler.java:71)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.context.DispatchTargets.doDispatch(DispatchTargets.java:103)
    at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.servlet.RequestDispatcherAdaptor.include(RequestDispatcherAdaptor.java:48)
    at com.liferay.portlet.InvokerPortletImpl.invoke(InvokerPortletImpl.java:529)
    at com.liferay.portlet.InvokerPortletImpl.invokeRender(InvokerPortletImpl.java:604)
    at com.liferay.portlet.InvokerPortletImpl.render(InvokerPortletImpl.java:391)
    at com.liferay.portal.monitoring.internal.portlet.MonitoringInvokerPortlet.render(MonitoringInvokerPortlet.java:261)
    at org.apache.jsp.html.portal.render_005fportlet_jsp._jspService(render_005fportlet_jsp.java:1547)
    at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcher.java:64)
    at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.doDispatch(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:78)
    at com.liferay.portal.servlet.ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.include(ClassLoaderRequestDispatcherWrapper.java:53)
    at com.liferay.portlet.PortletContainerImpl._doRender(PortletContainerImpl.java:670)
    at com.liferay.portlet.PortletContainerImpl.render(PortletContainerImpl.java:144)
    at com.liferay.portlet.SecurityPortletContainerWrapper.render(SecurityPortletContainerWrapper.java:126)
    at com.liferay.portlet.RestrictPortletContainerWrapper.render(RestrictPortletContainerWrapper.java:126)
    at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletContainerUtil.render(PortletContainerUtil.java:155)
    at com.liferay.portal.action.LayoutAction.processLayout(LayoutAction.java:331)
    at com.liferay.portal.action.LayoutAction.doExecute(LayoutAction.java:178)
    at com.liferay.portal.action.LayoutAction.execute(LayoutAction.java:75)
    at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:425)
    at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:228)
    at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor.process(PortalRequestProcessor.java:169)
    at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1913)
    at org.apache.struts.action.ActionServlet.doPost(ActionServlet.java:462)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:648)
    at com.liferay.portal.servlet.MainServlet.callParentService(MainServlet.java:569)
    at com.liferay.portal.servlet.MainServlet.service(MainServlet.java:546)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:292)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
    at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:119)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:180)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.uploadservletrequest.UploadServletRequestFilter.processFilter(UploadServletRequestFilter.java:93)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.SecureFilter.processFilter(SecureFilter.java:301)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.jsoncontenttype.JSONContentTypeFilter.processFilter(JSONContentTypeFilter.java:42)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:115)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:720)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:466)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:391)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:318)
    at com.liferay.portal.servlet.FriendlyURLServlet.service(FriendlyURLServlet.java:172)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:292)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
    at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:119)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.monitoring.internal.servlet.filter.MonitoringFilter.processFilter(MonitoringFilter.java:180)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:188)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.security.sso.ntlm.internal.servlet.filter.NtlmPostFilter.processFilter(NtlmPostFilter.java:107)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:188)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.uploadservletrequest.UploadServletRequestFilter.processFilter(UploadServletRequestFilter.java:93)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.strip.StripFilter.processFilter(StripFilter.java:336)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.gzip.GZipFilter.processFilter(GZipFilter.java:125)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.SecureFilter.processFilter(SecureFilter.java:301)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.i18n.I18nFilter.processFilter(I18nFilter.java:254)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.etag.ETagFilter.processFilter(ETagFilter.java:86)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.jsoncontenttype.JSONContentTypeFilter.processFilter(JSONContentTypeFilter.java:42)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.autologin.AutoLoginFilter.processFilter(AutoLoginFilter.java:268)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.sharepoint.SharepointFilter.processFilter(SharepointFilter.java:88)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:142)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.virtualhost.VirtualHostFilter.processFilter(VirtualHostFilter.java:260)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:188)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
    at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
    at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
    at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
    at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:394)
    at com.liferay.portal.servlet.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.processFilter(UrlRewriteFilter.java:65)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:48)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:207)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:112)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:168)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:168)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:188)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:96)
    at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:115)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
    at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:212)
    at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:106)
    at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)
    at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:141)
    at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79)
    at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:616)
    at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:88)
    at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:522)
    at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1095)
    at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:672)
    at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1500)
    at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.run(NioEndpoint.java:1456)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.net.ssl.SSLSocketFactory
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspBundleClassloader.findClass(JspBundleClassloader.java:98)
    at com.liferay.portal.osgi.web.servlet.jsp.compiler.internal.JspBundleClassloader.loadClass(JspBundleClassloader.java:105)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Class.java:348)
    at com.sun.jndi.ldap.VersionHelper12.loadClass(VersionHelper12.java:72)
    at com.sun.jndi.ldap.Connection.createSocket(Connection.java:281)
    at com.sun.jndi.ldap.Connection.<init>(Connection.java:203)
Has anyone had an issue like that? Maybe I'm doing something wrong, but the steps to have ldap configured are quite simple and I have it successfully done with Liferay 6.2 CE.

Added later: I'm setting up the configuration from the UI, not from the properties file.

Thank you 
0 (0 הצבעות)

RE: Liferay 7 CE Tomcat Bundle And LDAP
תשובה
15:42 27/05/16 כתגובה ל-Vicente Couto
Hello Vicente, 
These forums are for reporting bugs on the Liferay Developer Network, not for reporting possible bugs in Liferay. When you post here, you're only reaching the LDN development team. It would be better to post your question on Liferay's forums here: 

https://web.liferay.com/community/forums

Sorry for the confusion, and I hope you get a good answer to your question! 
0 (0 הצבעות)

RE: Liferay 7 CE Tomcat Bundle And LDAP
תשובה
19:11 27/05/16 כתגובה ל-Vicente Couto
Thank you for letting me know, Richard. I'll open it up there.
0 (0 הצבעות)

RE: Liferay 7 CE Tomcat Bundle And LDAP
תשובה
09:19 04/05/19 כתגובה ל-Vicente Couto
Very interesting and excitimg Mind twister game is this bejeweled 3 free online and i love playing without download.
0 (0 הצבעות)