מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

שגיאה קרתה בעת עיבוד התבנית
Expression entries[2] is undefined on line 112, column 45 in 10157#10197#164620.
1<#-- @ftlvariable name="serviceLocator" type="com.liferay.portal.template.ServiceLocator" --> 
2<#-- @ftlvariable name="entries" type="java.util.List<com.liferay.portlet.asset.model.AssetEntry>" --> 
3<#-- @ftlvariable name="entry" type="com.liferay.portlet.asset.model.AssetEntry" --> 
4<#-- @ftlvariable name="assetPublisherHelper" type="com.liferay.portlet.assetpublisher.util.AssetPublisherHelper" --> 
5<#-- @ftlvariable name="assetRenderer" type="com.liferay.portlet.journal.asset.JournalArticleAssetRenderer" --> 
6<#-- @ftlvariable name="renderRequest" type="com.liferay.portal.kernel.portlet.LiferayPortletRequest" --> 
7<#-- @ftlvariable name="renderResponse" type="com.liferay.portal.kernel.portlet.LiferayPortletResponse" --> 
8<#-- @ftlvariable name="assetLinkBehavior" type="java.lang.String" --> 
9<#-- @ftlvariable name="locale" type="java.util.Locale" --> 
10<#-- @ftlvariable name="dateUtil" type="com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil" --> 
11<#-- @ftlvariable name="dateFormat" type="java.lang.String" --> 
12<style type="text/css"> 
13 
14.img-cont{ 
15	width: 90%; 
16 margin: auto 
17
18 
19.box { 
20	max-height: 300px; 
21    overflow:hidden; 
22    position: relative; 
23
24 
25.box .readmore { 
26	position: absolute; 
27	bottom: 0; left: 0; 
28	width: 100%; 
29	text-align: center; 
30	margin: 0; padding: 30px 0; 
31	/* "transparent" only works here because == rgba(0,0,0,0) */ 
32	background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0, transparent),color-stop(1, white)); 
33	background-image: -webkit-linear-gradient(top, transparent, white); 
34	background-image: -moz-linear-gradient(center top , rgba(255,255,255,0), rgba(255,255,255,1)); 
35	background-image: -ms-linear-gradient(center top , rgba(255,255,255,0), rgba(255,255,255,1)); 
36	background-image: -o-linear-gradient(center top , rgba(255,255,255,0), rgba(255,255,255,1)); 
37	filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 ); 
38 
39
40 
41.box .readmore .icon-plus { 
42    font-size: 25px; 
43    right: 20px; 
44    position: absolute; 
45    text-decoration: none; 
46
47.box-m { 
48    padding-left: 15px; 
49    padding-right: 15px; 
50
51 
52.box h4{ 
53	padding-top: 10px; 
54	margin: 0; 
55
56.box h6{ 
57	display: block; 
58	font-size: 0.9em; 
59    font-style: italic; 
60	text-transform: uppercase; 
61	color: #74726f; 
62
63 
64.box p{ 
65	margin: 0; 
66	padding: 0; 
67	text-align: justify; 
68	display: block; 
69	position: relative; 
70	padding-bottom: 30px; 
71
72 
73.box-b-r{ 
74	border-right: 1px solid #f2f2f2; 
75
76.box-b-l{ 
77	border-left: 1px solid #f2f2f2; 
78
79 
80</style> 
81 
82 
83<#assign dateFormat = "dd MMM yyyy - HH:mm:ss" /> 
84 
85<div id="flip" class="container-fluid"> 
86	<div class="row-fluid"> 
87 
88		<div class="box span4"> 
89			<div class="img-cont"> 
90				<img src="${entries[0].getAssetRenderer().getArticle().getSmallImageURL()}" /> 
91			</div> 
92			<h4>${entries[0].getTitle(locale)}</h4> 
93			<h6>${dateUtil.getDate(entries[0].getPublishDate(), dateFormat, locale)}</h6> 
94 
95			<p>${entries[0].getSummary(locale)}</p> 
96	  <p class="readmore"><a href="${assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entries[0])}" class="icon-plus"></a></p> 
97		</div> 
98 
99		<div class="box span4 box-m box-b-l box-b-r"> 
100			<div class="img-cont"> 
101				<img src="${entries[1].getAssetRenderer().getArticle().getSmallImageURL()}" /> 
102			</div> 
103			<h4>${entries[1].getTitle(locale)}</h4> 
104				<h6>${dateUtil.getDate(entries[1].getPublishDate(), dateFormat, locale)}</h6> 
105 
106			<p>${entries[1].getSummary(locale)}</p> 
107	  <p class="readmore"><a href="${assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entries[1])}" class="icon-plus"></a></p> 
108		</div> 
109 
110		<div class="box span4"> 
111			<div class="img-cont"> 
112				<img src="${entries[2].getAssetRenderer().getArticle().getSmallImageURL()}" /> 
113			</div> 
114			<h4>${entries[2].getTitle(locale)}</h4> 
115				<h6>${dateUtil.getDate(entries[2].getPublishDate(), dateFormat, locale)}</h6> 
116 
117			<p>${entries[2].getSummary(locale)}</p> 
118	  <p class="readmore"><a href="${assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entries[2])}" class="icon-plus"></a></p> 
119		</div> 
120</div> 
121	 <div class="row-fluid" style="margin-top: 15px"> 
122 
123		 <div class="box span6"> 
124			 <h4>${entries[3].getTitle(locale)}</h4> 
125				 <h6>${dateUtil.getDate(entries[3].getPublishDate(), dateFormat, locale)}</h6> 
126 
127			 <p>${entries[3].getSummary(locale)}</p> 
128	   <p class="readmore"><a href="${assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entries[3])}" class="icon-plus"></a></p> 
129		 </div> 
130 
131 
132	  <div class="box span6"> 
133		  <h4>${entries[4].getTitle(locale)}</h4> 
134			  <h6>${dateUtil.getDate(entries[4].getPublishDate(), dateFormat, locale)}</h6> 
135 
136		  <p>${entries[4].getSummary(locale)}</p> 
137	   <p class="readmore"><a href="${assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entries[4])}" class="icon-plus"></a></p> 
138	  </div> 
139 
140 
141 
142  </div> 
143</div>